Urnenedsættelse på privat ejendom


Send en skriftlig ansøgning til Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden kan give tilladelse til -  at en urne bliver nedsat på privat ejendom i stedet for på en kirkegård.

Hvis man ønsker en sådan tilladelse - skal man sende en skriftlig ansøgning til Stiftsøvrigheden i det stift, hvor den private ejendom, som urnen ønskes nedsat på, er beliggende.

Find dit sogn på sogneportalen

Er man i tvivl om, hvilket stift ansøgningen skal sendes til, kan man få hjælp via søgning på Sogneportalen. Der er indgang til Sogneportalen fra Kirkeministeriets hjemmeside.

Ansøgning skal indeholde

Ansøgningen skal oplyse navn og CPR-nummer på den person, hvis urne ønskes nedsat på den private grund.

Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om matrikelnummer og adresse for den ejendom, hvor urnen ønskes nedsat. Det anbefales, at medsende et kortbilag hvor det er markeret, hvor urnen ønskes nedsat.

Grunden eller ejendommen skal som udgangspunkt være på mindst 5000 kvadratmeter.

Der vil altid være knyttet følgende betingelser til en tilladelse

  1. at der på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke bliver anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads
  2. at urnen, der skal bestå af et materiale, der er opløseligt i vand, f.eks. pap, støbt papirmasse eller lignende, bliver nedgravet i mindst 1 meters dybde, og
  3. at der på ejendommen bliver tinglyst en deklaration, hvorefter den til enhver tid værende ejer forpligter sig til i 10 år fra urnens nedsættelse at regne ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.

Der bliver ikke givet tilladelse til kistebegravelse på privat ejendom.

Du kan læse mere på Kirkeministeriets hjemmeside.